donderdag, 26 maart 2020 21:17

Antwoorden op je vragen over vastgoed in Covid 19 tijd !

Geschreven door

1 Ik heb recent nog een woning gekocht. Wat met de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte?

Normaal gezien is het zo dat koopaktes binnen de 4 maanden na ondertekening van het verkoopcompromis bij de notaris getekend moeten worden. Na deze 4 maanden dient het verkooprecht (de vroegere registratierechten) aan de overheid betaald te worden. In het geval er gewerkt wordt met een aan- en verkoopbelofte kan deze termijn tussen koper en verkoper vrij overeengekomen worden.

Notarissen krijgen nu echter 2 maanden extra de tijd voor het verlijden van de notariële aktes. Ook enkele geldende gunstregimes, zoals het verlaagd tarief bij domiciliëring in de woning binnen de 2 jaar, schuiven dankzij deze verlening mee op. Tijdens die 2 extra maanden zullen zowel koper als verkoper geen aanspraak kunnen maken op verwijlinteresten. Praktisch is het wel van groot belang dat beide partijen goed afspreken wanneer de opleveringen plaatsvinden. Vaak zullen ook deze uitgesteld worden, maar dat is echter niet in alle gevallen mogelijk.

2 Ik ben net een woonlening aangegaan. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Voor heel wat gezinnen zal de coronacrisis een financiële impact hebben, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid. Indien zij dit aan hun bank kunnen aantonen, kunnen ze vanaf dat moment tot 30 september 2020 uitstel vragen om hun hypothecaire lening af te betalen.

Deze regel geldt eveneens voor levensvatbare bedrijven en zelfstandigen.

3 Ik verhuur een woning. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

De financiële situatie van de huurder is op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurprijs (tijdelijk) op te schorten. Uitstel van betaling of een andere vorm van tegemoetkoming kan natuurlijk wel in overeenkomst met de verhuurder.

Belangrijk hier is om duidelijke, haalbare afspraken te maken en deze ook op papier te zetten om mogelijke discussies in de toekomst te vermijden.

4 Ik verhuur een handelspand. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

In tegenstelling tot het voorgaande, is hier geen eenduidig antwoord op te geven omdat het gaat om een situatie van tijdelijke overmacht. De ene strekking in de rechtsleer stelt dat de verplichting tot betaling van de huurder hierdoor vervalt, een andere strekking vindt dat de gevolgen door beide partijen evenwichtig gedragen moeten worden.

In tegenstelling tot woninghuur wordt een handelspand in de huidige omstandigheden vaak niet gebruikt. Het is in het belang van beide partijen om zorgvuldig met deze situatie om te gaan. Een verhuurder heeft er weinig aan dat de huurder failliet gaat. Indien de huurder niet of minder betaalt, bestaat er ook als eigenaar de mogelijkheid om bij de bank een opschorting van betalingen aan te vragen tot 30 september 2020.

5 De huurovereenkomst komt ten einde. Ben ik als verhuurder verplicht om een verlenging toe te staan?

Strikt gezien kan de huurder een verlenging van de eigenlijke huurovereenkomst in deze situatie niet afdwingen. Dit wil niet zeggen dat de verhuurder er niet mee kan instemmen om de huurder langer in het pand te laten verblijven.

Dit laatste wordt dan vastgesteld in een overeenkomst van bezetting ter bede, gekoppeld aan een bezettingsvergoeding. Dit geeft de huurder een tijdelijk gebruiksrecht van het pand en de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment stop te zetten.

6 Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte of EPC laten opmaken?

Momenteel zijn er in deze specifieke dienstverlening nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd. Het Vlaamse Energieagentschap VEA raadt echter af om in de huidige situatie EPB-aangiftes of EPC-attesten te laten opmaken.

7 Ik verhuur een pand. Kan ik de huurder vroegtijdig uit de woning laten zetten tijdens de coronaperiode?

Een uithuiszetting is momenteel niet toegestaan, de verhuurder kan de huurder dus niet dwingen te verhuizen. De verhuurder zit hierdoor tijdelijk in een impasse. Ook wanneer de huurder zich niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst houdt, is de verhuurder op dit moment niet in de mogelijkheid om de huurder uit te zetten.

Dit laat de verhuurder niet na om na de coronaperiode een uithuiszetting in te leiden bij de vrederechter, waarbij achterstallen of vergoedingen teruggevorderd kunnen worden.

8 Ik heb onlangs een woning gekocht. Kan ik eisen dat ik vroegtijdig mijn intrek neem?

Nu de notariële aktes 2 maanden later verleden kunnen worden, kan deze situatie zich wel eens voordoen. De koper kan echter niet met recht eisen om op de initieel voorziene aktedatum zijn intrek te nemen in zijn nieuwe woning.

In dergelijke situaties worden de belangen van beide partijen tegenover elkaar afgewogen en kijkt men naar de gevolgen voor de koper wat betreft huisvestigingsmogelijkheden.

Bron: BIV/ HIllewaere

donderdag, 26 maart 2020 21:10

COVID 19 slaat toe In de Belgische vastgoedsector

Geschreven door

Onze economie krijgt een flinke dreun van het coronavirus. Ook de vastgoedsector blijft niet buiten schot: bouwwerven liggen bijna overal stil, makelaars doen geen huisbezoeken meer en zelfs het ondertekenen van aktes en compromissen loopt stroef. Waar mogelijk wordt het opgevangen met digitale oplossingen, maar een baksteen kan je nu eenmaal niet digitaal leggen. Het effect op de woningprijzen? “Dat is moeilijk om nu al in te schatten, maar we maken ons niet te veel zorgen. Ook in 2008 is het Belgische vastgoed van de échte crisis gespaard gebleven”, luidt het bij de vastgoedexperts.
Ons land, bekend om de liefde voor bakstenen en bouwkranen, gaat ook op dat vlak een hele tijd niet meer zichzelf zijn. Veel bouwprofessionals moeten noodgedwongen het werk neerleggen. De gezondheid primeert. Dat benadrukt Revive, een projectontwikkelaar uit Gent, die bevestigt dat de meeste van hun werven de pauzeknop indrukken. Maar samen met de aannemers en alle andere partners, doet men er alles aan om meteen klaar te staan wanneer de werven terug kunnen opstarten - zodat de verloren tijd tot een minimum wordt beperkt.“Een logische beslissing, ook als bouwsector moeten we er alles aan doen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken. En ja, dit zal tot vertragingen leiden, maar dat economische verlies is veel minder erg dan extra slachtoffers. We rekenen in onze planning altijd wat marge in voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, al spreken we in dit geval wel over een uitzonderlijke situatie die je niet kan voorzien. We proberen de eventuele vertragingen te compenseren door creatief en solidair met onze partners samen te werken. De impact voor de toekomstige bewoners van onze nieuwe woonwijken moet zo beperkt mogelijk blijven. Het is wel nog afwachten of de toevoer van bouwmaterialen op tijd terug opstart, want momenteel loopt de levering van grondstoffen uit het buitenland vanzelfsprekend nogal stroef. Maar we bereiden ons zo goed als mogelijk voor om een snelle doorstart te nemen eens dit achter de rug is.”

Verkoop valt stil !!

De verkoop van bestaande woningen voelt de impact van het coronavirus alvast wat harder: huisbezoeken zijn vanaf gisteren namelijk niet meer mogelijk. Vastgoedmakelaars gaan dus een moeilijke periode tegemoet.En ook de administratieve zaken - zoals het ondertekenen van een compromis of een akte - moeten noodgedwongen op zoek naar een digitale oplossing.

Bron:lexandre Huyghe, CIO van Revive

donderdag, 17 oktober 2019 12:09

EPC nu ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van de VME

Geschreven door

EPC-verplichting voor gemeenschappelijke delen van de VME

Er is een nieuw verplicht certificaat rond energieprestatie op komst. Vanaf 2022 moet er namelijk ook een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen zal kunnen worden opgemaakt vanaf 2020 door een energiedeskundige type A. De verplichting om over het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen te beschikken valt op de Vereniging van Mede-eigenaars. Aangezien het certificaat reeds vanaf 2020 kan worden opgemaakt stellen we voor om dit tijdig te agenderen. Het VEA werkt aan een brochure rond de advertentieplicht die weldra op energiesparen.beraadpleegbaar zal zijn. Je kan er nu al wel terecht voor een filmpje en een stappenplan (zie slide 21 e.v.) voor de syndicus.

De bedoeling is dat de syndicus dit document gaat gebruiken om de AV te overtuigen van een grondige renovatie. Zo zal het EPC aanbevelingen bevatten (bv. voor het plaatsen van isolatie), al zal het geen richtprijzen per kostenpost vermelden. Syndici kunnen best nu al communiceren naar de VME over de noodzaak van dit toekomstig EPC. Handig voor de syndicus is dat de gegevens uit het EPC gemeenschappelijke delen ook beschikbaar zullen zijn voor energiedeskundigen bij de opmaak van individuele EPC’s. Nog wetenswaardig: bij de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen moet de energiedeskundige toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimten alsook tot minstens één privatieve kavel.

De geldigheidsduur bedraagt 10 jaar, tenzij er grote werken worden uitgevoerd. Dan is een nieuw EPC vereist. Na de renovatie rest er de syndicus 6 maanden de tijd om een nieuw EPC te bekomen. Dit nieuwe EPC verplicht echter niet tot het opstellen van een vernieuwd EPC voor een privatief deel. Voor nieuwbouwappartementen zal de verplichting pas starten 10 jaar na de bouwvergunning. Werd het appartement in 2014 vergund, dan zal een EPC gemeenschappelijke delen nodig zijn in 2024.

Er is trouwens vanaf 2020 ook een EPC vereist voor kleine niet-residentiële gebouwen.

Bron: BIV 

donderdag, 17 oktober 2019 12:04

Duidelijkheid rond woonbonus !

Geschreven door

Duidelijkheid rond woonbonus en verlaging verkooprecht!

Afgelopen vrijdag 11 oktober heeft de Vlaamse Regering duidelijkheid verschaft rond het uitdoven van de woonbonus en de verlaging van het verkooprecht. Wie de authentieke lenings- en koopakte dit jaar nog laat verlijden, geniet de geïntegreerde woonbonus voor de eigen woning. Als de authentieke lenings- en koopakte in 2020 wordt verleden, geldt voor de enige gezinswoning het verder verlaagde tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

We zijn blij dat deze opheldering duidelijkheid brengt voor de consument en dat niemand uit de boot valt met deze regeling. Je geniet ofwel nog de woonbonus, ofwel het verlaagde verkooprecht, afhankelijk van de datum waarop de aktes worden verleden. 

Van het kabinet van de minister van Wonen, Matthias Diependaele mochten we deze mededeling met daarin ook de veelgestelde vragen omtrent de woonbonus ontvangen. Zo vermeldt het document bv. ook wat de impact is de woonbonus bij een herfinanciering of een pandwissel. Neem deze zeker eens door of verwijs er eventueel naar op je eigen site.  

https://gallery.mailchimp.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/5146aa87-c13d-4e78-8183-365caccfcf05/MEDEDELING_VLAAMSE_REGERING_woonbonus_en_registratierechten.pdf

Bron: BIV 

Wie plannen heeft om een woning te kopen, zet er best vaart achter. Een van de maatregelen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is de afschaffing van de woonbonus op 1 januari.

Met de woonbonus krijgen eigenaars van een gezinswoning in Vlaanderen een belastingvermindering gedurende de looptijd van hun hypothecaire lening. Daar kwam kritiek op omdat de maatregel de woningprijzen de hoogte in zou jagen en vooral al vermogende mensen ervan zouden profiteren.

Of er ook een correctie komt, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt voor woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro een korting van 5.600 euro gegeven omdat in dat geval op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten verschuldigd zijn. In de kernsteden – Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde - en de Vlaamse rand rond Brussel ligt de grens voor de aankoopprijs zelfs op 220.000 euro.

Het slechte nieuws voor de kopers van een woning die daarvoor een lening afsluiten, is dat de woonbonus verdwijnt. Die biedt momenteel nog gedurende de hele looptijd van het krediet een fiscaal voordeel. De kredietnemers mogen de betaalde intresten en de terugbetaalde kapitaalaflossingen op hun belastingaangifte inbrengen met een maximum van 1.520 euro. De eerste tien jaar komt daar nog 760 euro bij als het gaat om de lening voor een enige woning. En nogmaals 80 euro voor wie minstens 3 kinderen had bij het afsluiten van de lening. Het levert het een jaarlijkse belastingvermindering op van 40% op ten hoogste 2.360 euro (1.520 euro + 760 euro + 80 euro) of 944 euro tijdens de eerste tien jaar en van 640 euro per jaar (1.520 euro + 80 euro) x 40% voor de jaren nadien. 

De belastingvermindering van de woonbonus wordt overigens per belastingplichtige toegepast en berekend. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, kunnen beide partners dus genieten van het fiscale voordeel.

Bij een verlaging van de registratierechten hangt het voordeel samen met de woning. Het maakt niet uit of die gekocht wordt door een alleenstaande of een koppel.In het voordeel van de lagere registratierechten speelt dan weer dat ook mensen die niet lenen voor de aankoop van hun woning hiervan genieten.

Nog dit: de Vlaamse overheid is alleen bevoegd voor de fiscaliteit van de gezinswoning, niet voor de aankoop van een tweede woning. Hiervoor geldt nog steeds de regeling van de federale overheid, waarbij u betaalde intresten op een lening mag aftrekken van uw onroerend inkomen (meestal kadastraal inkomen). 

Bron: HNL

Voor de duidelijkheid: voor wie nu al een lening heeft om zijn woning af te betalen, blijft de woonbonus gewoon bestaan. Maar staat u nu op het punt om een woning te kopen, dan haast u zich beter. De beslissing van de regering om de registratierechten te verlagen zal niet opwegen tegen de afschaffing van de woonbonus. Tenzij er natuurlijk compenserende maatregelen komen. "Dat ziet elk kind", geven ze ook toe in regeringskringen.

Wat is de woonbonus?

De woonbonus is een belastingvoordeel voor mensen die een lening aangaan om een woning te kopen. De nieuwe regering gaat de woonbonus afschaffen vanaf 1 januari, waardoor mensen met een lening meer belastingen zullen betalen. Alleenstaanden met een gemiddelde lening zullen op 25 jaar tijd bijna 20.000 euro extra belastingen moeten betalen. Een koppel verliest door de maatregel gemiddeld 40.000 euro.

Wat zijn registratierechten?

Wie een nieuwe woning koopt, moet nu één keer “registratierechten” betalen, een belasting. De nieuwe regering gaat dat verlagen van zeven procent van de aankoopprijs, naar zes procent. Dat betekent dat u voor een gemiddelde woning 2.500 euro minder zal moeten betalen.

Alles bij elkaar verliest een gemiddelde alleenstaande door de twee maatregelen op lange termijn meer dan 17.000 euro bij de aankoop van een eerste woning. Dat begint u te voelen na twee jaar.

Een koppel verliest in totaal zelfs bijna 37.000 euro, wat al na één jaar begint door te wegen. De berekeningen werden gemaakt door de Immotheker, een onafhankelijke onderneming die hypotheekadvies verleent.

donderdag, 29 augustus 2019 11:43

Verkopen van een nieuwbouw woning binnen de 3 jaar.

Geschreven door

Ik verkoop mijn woning. Kan ik de koper BTW aanrekenen?

Dit kan enkel bij de verkoop van nieuwe woningen. De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd. Een woning is nieuw 'wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd'.

Is er sprake van een nieuwe woning, dan kan de particuliere verkoper ervoor kiezen om zijn woning te verkopen onder het BTW-stelsel, waarbij er bovenop de verkoopprijs 21% BTW wordt doorgerekend aan de koper. Wanneer je de koper BTW laat betalen, dan moet de koper geen registratierechten meer betalen.

Waarom als particuliere verkoper kiezen voor een verkoop onder het BTW-stelsel in plaats van registratierechten?
De BTW die de particuliere verkoper zelf betaalde bij de aankoop van de woning, kan op die manier worden gerecupereerd bij verkoop van de woning. Deze regeling is dus interessant voor de verkoper.

We verduidelijken met een voorbeeld:

 • Aankoop van een woning door een verkoper aan € 100.000 (waarde gebouw), betaalde BTW = € 21.000 (BTW bedraagt immers 21%). Totaal betaald bedrag op de aankoop = € 121.000.
 • Verkoop van deze woning onder BTW aan € 150.000 (waarde gebouw), te betalen BTW door de koper bedraagt € 31.500. Totaal bedrag voor de verkoop = € 181.500.
 • Gevolg: De verkoper recupereert de BTW die hij betaalde bij de aankoop € 21.000. Het verschil van € 10.500 moet worden doorgestort aan de BTW administratie. De verkoper realiseert een winst van € 50.000.
 • Indien deze verkoop niet onder het stelsel van BTW zou plaatsvinden, maar onder het stelsel van 10% registratierechten, dient de verkoper zijn vraagprijs met € 21.000 te verhogen om dezelfde winst te maken.

Zoals gezegd is zo'n recuperatie van BTW enkel relevant bij de verkoop van nieuwe woningen.

Bron: CIB 

donderdag, 29 augustus 2019 11:28

Registratie of BTW betalen op de aankoop van mijn woning ?

Geschreven door

Moet ik registratierechten of btw betalen op de aankoop van mijn woning?

Als particulier word je op zowat elke transactie belast, zo ook op de aankoop van je huis of bouwgrond. In het ene geval moet je registratierechten betalen, in het andere geval btw. Maar hoe zit dit nu precies in elkaar?

Principe: registratierechten

De algemene regel is dat op de verkoop van je bouwgrond of woning registratierechten (= de huidige verkooprechten) verschuldigd zijn. In Vlaanderen bedragen deze registratierechten 10% (of 5% in geval van klein beschrijf), in Brussel zal je 12,5 % registratierechten betalen.

Bij wijze van uitzondering kan op een onroerend goed 21% btw aangerekend worden, namelijk als dit onroerend goed nog als ‘nieuw’ kan worden beschouwd.

Wanneer wordt mijn woning als ‘nieuw’ beschouwd?

Een woning wordt als nieuwbouw beschouwd tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname of eerste inbezitneming. Wanneer de woning bijvoorbeeld voor het eerst in gebruik wordt genomen in maart 2015, dan wordt het tot 31 december 2017 als nieuwbouw beschouwd.

Wordt je woning als ‘nieuw’ beschouwd, dan moet er worden gekeken naar de hoedanigheid van de verkoper. Is de verkoper een professioneel (zgn. beroepsoprichter), dan valt de verkoop sowieso onder het btw-stelsel. Is de verkoper een particulier, dan heeft hij de keuze om te verkopen met verkooprechten of met btw.

Bij de aankoop van een ‘nieuwe’ woning, moet er op de bijhorende grond eveneens 21% btw betaald worden als de drie onderstaande voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Ten eerste moet het gebouw verkocht worden onder het btw-stelsel;
 • Ten tweede moeten zowel de grond als het gebouw door dezelfde persoon worden verkocht;
 • Ten derde wordt de grond tegelijk met het gebouw overgedragen.

Zijn deze drie voorwaarden niet tegelijk vervuld, dan zal je btw betalen op de constructie én registratierechten op de waarde van de grond.

Wat moet ik betalen als ik bouwgrond koop?

Wanneer je enkel een niet-bebouwde bouwgrond koopt, dan zal je verkooprechten betalen op de verkoopprijs van die grond. Een niet-bebouwde bouwgrond kan immers nooit als ‘nieuw’ beschouwd worden.

Combinatie van beide is mogelijk!

Tot slot bestaat er een mogelijkheid om registratierechten en btw te combineren. Als je een woning op plan of een sleutel-op-de-deur woning koopt, dan is het mogelijk om registratierechten te betalen op de aankoop van de grond, en btw op de aankoopprijs van het huis. Deze maatregel is enkel mogelijk voor een ‘nog op te richten’ woning waar de wet Breyne van toepassing is. Bij dergelijke aankoop word je onmiddellijk eigenaar van de grond, maar word je pas later eigenaar van de woning.

Koop je daarentegen een woning die reeds in aanbouw is, dan worden grond en woning tegelijk verkocht en zal de verkoop volledig onder het btw-stelsel vallen.

Besluit

Als particulier is het voordeliger om te kopen onder het stelsel van de verkooprechten. In het Vlaams gewest bedragen de registratierechten 10% van de prijs, in sommige gevallen kun je zelfs genieten van een verlaagd tarief en zal je slechts 7% registratierechten betalen. Het btw-tarief daarentegen bedraagt steeds 21%.

Hou er in je zoektocht naar een een woning dus steeds rekening mee dat er naast de aankoopprijs nog een aantal extra kosten aan de aankoop verbonden zijn.

Bron: Vastgoedinformatie - Dewaele

donderdag, 29 augustus 2019 11:20

Je huis verkopen binnen de 3 jaar kan gevolgen hebben ....

Geschreven door

Nee, een huis koop je niet altijd voor het leven, maar vaak toch voor even. Je huis binnen de 3 jaar verkopen kan dan ook een alarmbel doen afgaan bij de fiscus. Een snelle verkoop van je huis kan heel wat gevolgen hebben. Wij geven ze even mee.

Je woning verkopen binnen de 3 jaar na aankoop

Wanneer je een onroerend goed binnen de twee jaar na de datum van de notariële aankoopakte verkoopt, dan spreekt de fiscus van een zogenaamde snelle verkoop. Bij zo een snelle verkoop kun je een deel van je registratierechten terugkrijgen. Mooi meegenomen, want deze kosten kunnen aardig oplopen. In Vlaanderen en Wallonië krijg je 60% terug, in Brussel slechts 36%. Dit wanneer je je woning via het gewone kooprecht hebt aangeschaft, maar ook bij een klein beschrijf is het mogelijk. Meer informatie kun je bij je notaris bekomen. Let wel, deze terugbetaling krijg je niet automatisch, je dient deze aan te vragen.

Bij een geschonken woning gelden er andere regels en ook wanneer je je woning geërfd hebt kan het zijn dat je uit de boot valt. Er gelden nogal wat uitzonderingen dus een gesprek hierover met een notaris of bekwame vastgoedmakelaar is vaak aangewezen.

Het belastingtarief is 16,5% en wordt berekend op de zogenaamde meerwaarde, het verschil tussen de aan- en verkoopprijs. Voor de berekening van de meerwaarde wordt de aankoopprijs verhoogd met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%.

Je woning verkopen binnen de 5 jaar na aankoop

Dit is een tweede mijlpaal waar je rekening mee dient te houden. Verkoop je je huis binnen de 5 jaar na aankoop, dan kun je belast worden op de meerwaarde van deze verkoop. Heb je je woning echter zelf bewoond, dan hoef je je geen zorgen te maken, want dan geniet je immers van een vrijstelling. Tenminste als je er voordien 12 maanden onafgebroken hebt gewoond, al is er nog een respijt van 6 maanden vóór de koper de woning verwerft. Met andere woorden: je mag de woning nog steeds vroeger verlaten om een nieuwe woning te betrekken, zolang dit maar maximaal zes maanden voor de effectieve verkoop gebeurt én je de woning reeds twaalf maanden betrokken hebt.

Laat je goed adviseren

Wil je niet voor verrassingen komen te staan en wil je je woning snel weer verkopen na de aankoop, laat je dan grondig informeren.

Bron: IMMOVLAN 

donderdag, 29 augustus 2019 11:08

Verkopen met of zonder Zonnepanelen !

Geschreven door

Wanneer je op het punt staat om je woning te verkopen, dan zijn er een heleboel zaken waarmee je rekening dient te houden. Denk maar aan de keuring van je elektriciteit, de voorziening van een asbestcertificaat, de aanvraag van een EPC-attest, enz...

Ook de verkoop of het behoud van zonnepanelen staan bij veel mensen tegenwoordig op dit lijstje.

Heb jij enkele jaren geleden zonnepanelen gekocht en twijfel je eraan of je jouw zonnepanelen best mee verkoopt met je woning of behoudt? Lees dan zeker verder!

DE VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN AAN JE WONING

Sinds 2012 is het aantal huizen met zonnepanelen explosief gestegen. Maar hoe rendabel zijn zonnepanelen anno 2019?

Hoewel de subsidies van de overheid afnemen, blijven zonnepanelen een interessante investering. Zo zijn ze een stuk gunstiger geworden in aankoopprijs en zorgen ze voor een degelijk rendement op je energiefactuur. 

Via de app van de Vlaamse Overheid kan je zelf de terugverdientijd of de winst op je zonnepanelen berekenen.

Hoe rendabel zonnepanelen zijn, is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De helling van het dak van jouw woning;
 • De ouderdom van de zonnepanelen;
 • Het aantal zonnepanelen dat je hebt laten plaatsen;
 • De oriëntatie van je zonnepanelen.

WAT GEBEURT ER MET MIJN ZONNEPANELEN WANNEER IK WIL VERKOPEN?

Wanneer je hebt beslist om je huis te verkopen, heb je als verkoper drie opties:

 1. Huis verkopen inclusief zonnepanelen
 2. Huis verkopen exclusief zonnepanelen
 3. Huis verkopen en zonnepanelen meenemen naar de nieuwe woning

Het verhuizen van je volledige installatie (inclusief certificaten) blijkt nadelig. De kosten van een verplaatsing van zonnepanelen lopen al snel hoog op en dan spreken we nog niet over andere zaken, zoals:

 • De eventuele schade aan je dak;
 • De afmetingen van het dak van je nieuwe woning;
 • De timing: moet je tijdelijke stockage voorzien?

IK WIL MIJN HUIS VERKOPEN INCLUSIEF ZONNEPANELEN

Doordat kopers meer en meer belang hechten aan het EPC en de duurzaamheid van een woning, brengen zonnepanelen extra verkoopargumenten met zich mee op de huidige vastgoedmarkt.

Hiernaast is ook een lager energiefactuur een aantrekkelijke meerwaarde. De financiële gevolgen hebben dus zowel betrekking op de eigenaar (een hogere verkoopprijs) als op de potentiële koper (een lager energiefactuur).

Naast de zonnepanelen zelf, zullen ook de groenestroomcertificaten overgaan naar de nieuwe eigenaar. Wat de waarde van groenestroomcertificaten nu en in de toekomst zal zijn, is echter niet te voorspellen. Dit maakt van de waardebepaling van zonnepanelen een complexe opdracht.

Bij overname van zonnepanelen en energieoverdracht licht je steeds Fluvius in. Zij hebben een formulier opgesteld om de 'Melding van de verandering van eigenaar van zonnepanelen (met een vermogen ≤10kW)' door te geven. 

Via dit formulier deel je mee aan VREG dat je bestaande installatie van zonnepanelen in haar geheel wordt overgedragen en dat de groenestroomcertificaten aan de nieuwe eigenaar mogen worden uitbetaald.

IK WIL MIJN HUIS VERKOPEN EXCLUSIEF ZONNEPANELEN

De koper koopt de woning, maar de zonnepanelen blijven eigendom van de verkoper. Het grote voordeel is dat de verkoper zijn groenestroomcertificaten behoudt

Hiervoor is wel een schriftelijke overeenkomst nodig om toekomstige discussies te vermijden:

 • In welke mate is de verkoper verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnepanelen?
 • Tegen welke eventuele kost mag de nieuwe eigenaar genieten van groene elektriciteit?

DE DIGITALE METER: HEEFT DIT INVLOED OP HET RENDEMENT VAN MIJN ZONNEPANELEN?

Vanaf deze maand worden de eerste digitale meters geplaatst. Meterstanden noteren en doorgeven is dankzij deze meter verleden tijd: dit wordt rechtstreeks naar je netwerkbeheerder gecommuniceerd. 

De komst van een digitale meter betekent echter ook het einde van een terugdraaiende teller. Volgens netwerkbeheerders zal dit het rendement van je zonnepanelen niet aantasten, maar dat is momenteel nog niet duidelijk. Het Grondwettelijk Hof beslist over de uiteindelijke uitkomst. Tot eind 2020 behoud je als eigenaar van zonnepanelen alvast het recht op het huidige prosumententarief

Benieuwd wat dit concreet voor jou betekent? Simuleer hier de gevolgen van de digitale meter voor jouw situatie als eigenaar van zonnepanelen.

Bron: Vastgoedinformatie - DB&P

donderdag, 29 augustus 2019 10:58

MOBISCORE ? Weet u al wat het is ?

Geschreven door

Het is al mobi wat de klok slaat deze week! De meningen zijn verdeeld, maar een interessant onderwerp zoals dit kunnen wij niet aan ons laten voorbijgaan ! 

Weet jij al hoe goed jouw buurt scoort? Met de Mobiscore geeft de Vlaamse overheid een indicatie hoe buurtvriendelijk of 'duurzaam' de omgeving van jouw woning is. Wij weten natuurlijk al langer dat de waarde van een woning wordt beïnvloed door de woonplaats, maar nu heeft ook de Vlaamse overheid een onlinetool ontworpen om dit te meten.

Surf naar https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be en geef je adres in en ontdek je Mobiscore.

WAT IS DE MOBISCORE?

De Mobiscore is een score van je woonplaats op de schaal van 0 tot 10 en wordt berekend aan de hand van voorzieningen:

 • Scholen en kinderopvang
 • Winkels, horeca en diensten
 • Openbaar vervoer
 • Dokters en ziekenhuizen
 • Ontspanning, sport en cultuur

De score houdt rekening met:

 • enerzijds het verwachte aantal verplaatsingen vanaf je woonplaats,
 • en anderzijds het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming gebruikt voor die verplaatsing
 • Als jij je meer met de fiets verplaatst dan met de auto, scoor je beter omdat de Mobiscore rekening houdt met de milieukosten van je vervoermiddel.

  Zo kan je natuurlijk al raden dat je bijvoorbeeld met een huis in de Kempen lager scoort dan met een appartement in de stad Antwerpen. Hoe rechtvaardig is de Mobiscore dan? Het biedt in ieder geval interessante stof ter discussie aan de koffietafel op kantoor of aan de eettafel thuis.

  Onthoud vooral dat de Mobiscore slechts een indicatie is en op haar manier ook in kaart brengt dat er in Vlaanderen nog veel ruimte is om openbaar vervoer te optimaliseren.

  DUURZAAMHEID EN DE VERKOOPWAARDE VAN EEN WONING

  Na de EPC-score en binnenkort ook een eventueel asbestcertificaat kunnen we niet ontkennen dat Vlaanderen bezig is met haar milieu en de gezondheid van haar burgers. Zo ben je met de Mobi- en EPC-score bewust van de duurzaamheid bij de zoektocht naar een nieuwe woning.

  Bron:vastgoedinformatie, DBP.
Pagina 1 van 3