Attesten en andere verplichtingen bij verhuring

Wie een woning verhuurt, moet rekening houden met een aantal wettelijke verplichtingen.

Zo moet de woning voldoen aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Is dit niet zo kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Bij de verhuring van een woning moet de eigenaar beschikken over een energieprestatiecertificaat of EPC.

Als een woning te huur staat, is het verplicht de huurprijs te vermelden. Ook het bedrag van de gemeenschappelijke kosten moet vermeld worden.

Sedert 1 januari 2013 is het verplicht om in alle woningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten rookmelders te plaatsen. Voor oudere huurcontracten (dit zijn alle huurcontracten voor woningen, afgesloten vóór 1 januari 2013) is een gefaseerde invoering voorzien.

Vanaf 1 januari 2015 zullen eigenaars ook rekening moeten houden met de dakisolatienorm.

dinsdag, 10 april 2018 12:27

Woordje uitleg, vermindering van registratierechten.

Geschreven door

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein de hervorming van de registratierechten goedgekeurd. Het verouderde kadastraal inkomen speelt geen rol meer. Er komt één globaal lager tarief voor de gezinswoning, met een extra korting voor een bescheiden woonst. ‘We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen. Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning, krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug’, zegt Bart Tommelein.

Wie een huis of appartement koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die registratierechten worden vandaag onder meer bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengsten. Je betaalt 5 procent op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max. 745 euro), omdat dit zogezegd ‘bescheiden woningen’ zijn. En 10 procent bij een KI dat die grens overschrijdt. Het (federale) kadastraal inkomen is echter geen actuele waardemeter meer, want is gebaseerd op de huurprijzen 1975. Zo kunnen grotere huizen op het platteland, die ondertussen soms verbouwd en gerenoveerd zijn, vaak nog aanspraak maken op het ‘klein beschrijf’, terwijl kleine, de facto ‘bescheiden’ nieuwere appartementen in de stad bijna altijd onder het ‘groot beschrijf’ vallen.

Daarnaast bestaan er op dit moment een hele reeks fiscale voordelen waarvan de voorwaarden sterk op elkaar gelijken, maar toch ook subtiel kunnen verschillen. Soms kan je ze gelijktijdig genieten, soms ook niet. Een abattement of vrijstelling voor de enige woning, als je een hypotheek neemt, enzovoort. Een ingewikkeld systeem, waardoor het niet evident is op voorhand te berekenen hoeveel je moet betalen.

7% voor de gezinswoning en extra korting voor bescheiden woning

Voortaan zal het verouderd en voorbijgestreefd kadastraal inkomen geen criterium meer zijn om een voordeel in het verkooprecht te bekomen. Voor de gezinswoning zal je het verlaagd tarief van 7 procent betalen op de aankoopprijs. De voorwaarden zijn dezelfde als die die vandaag gelden voor de toepassing van het abattement. Het moet om je enige woning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken. Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro en je dus een bescheiden woning koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaal je geen registratierechten). Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd. Het werd immers ingevoerd in 2002 en werd sindsdien niet meer aangepast.

Extra korting na Ingrijpende Energetische Renovatie

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7 slechts 6 procent registratierechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro). Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,… volledig vervangen worden én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

‘Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner KI, minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt’ zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. ‘We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem. Er komt één verlaagd tarief voor de gezinswoning, met een forse korting voor wie een bescheiden woning of appartement koopt. Als je weet dat 92% van de appartementen – waar vaak singles, jonge gezinnen, of gepensioneerden wonen – vandaag onder het groot beschrijf valt, betekent dit dat we met onze hervorming meer mensen de kans geven een eigen woonst te kopen.’

Eerlijker en transparanter systeem

De minister benadrukt ook dat de nieuwe registratierechten eenvoudiger zijn. ‘De huidige berekening van de registratierechten is behoorlijk ingewikkeld, met een wirwar aan vrijstellingen. Ons nieuw systeem is transparanter: de vrijstelling is voorbehouden voor de bescheiden gezinswoning. En met een extra korting stimuleren we energierenovaties.’

Bron: Financiën & Begroting

De hervorming van de registratierechten gaat nu voor advies naar de Woonraad, de SERV en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Aan­ge­zien de Raad van State geen be­zwa­ren maakt, zit­ten we op sche­ma om de aan­koop­be­las­ting op ge­zins­wo­nin­gen vanaf juni te ver­la­gen naar 7 pro­cent', zo zegt Vlaams mi­nis­ter van Be­gro­ting Bart Tom­me­lein (Open VLD).

Eind vorig jaar kon­dig­de de Vlaam­se re­ge­ring een her­vor­ming van de re­gi­stra­tie­rech­ten aan voor de aan­koop van een ge­zins­wo­ning. Het al­ge­me­ne ta­rief daalt van 10 naar 7 pro­cent op de aan­koop­prijs. De be­staan­de re­ge­ling voor het klein be­schrijf van 5 pro­cent wordt af­ge­schaft, waar­door een deel van de wo­nin­gen met een laag ka­das­traal in­ko­men zwaar­der be­last wordt.

Be­doe­ling is dat de nieu­we re­ge­ling er tegen de zomer is, zo werd eind vorig jaar mee­ge­deeld. Maar de voor­bije weken was over die ti­ming on­ge­rust­heid ge­re­zen. On­ge­rust­heid die ge­vol­gen kan heb­ben voor de vast­goed­markt. Want in fe­bru­a­ri bleek al dat het aan­tal aan­ko­pen te­rug­valt. Men­sen stel­len hun aan­koop uit omdat ze wil­len kun­nen pro­fi­te­ren van het la­ge­re ta­rief.

Die on­ge­rust­heid was onder an­de­re in­ge­ge­ven door de vraag of en in welke mate de Raad van State be­zwa­ren zou maken tegen de nieu­we re­ge­ling. Dat ad­vies is er nu. Het hoog­ste ad­vies­or­gaan blijkt geen fun­da­men­te­le be­zwa­ren te heb­ben, enkel tech­ni­sche vra­gen en hier en daar wat vra­gen voor ver­dui­de­lij­kin­gen.

'Nu dit ad­vies bin­nen is, zul­len we dit dos­sier zo snel mo­ge­lijk op de re­ge­rings­ta­fel bren­gen en zit­ten we op sche­ma om de her­vor­ming te laten in­gaan voor de zomer', ver­ze­kert de woord­voer­ster van Bart Tom­me­lein. De mi­nis­ter zelf is op­ti­mis­tisch dat het haal­baar is om de her­vor­ming te laten star­ten vanaf juni. 'De re­ge­ring be­seft ten volle dat het be­lang­rijk is dat de over­gangs­pe­ri­o­de niet te lang duurt.'

Bron: De Tijd

maandag, 09 april 2018 11:03

Huis kopen kan wel via email

Geschreven door
Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Het arrest deed veel stof deed opwaaien in de vastgoedsector. Onder makelaars is het een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis. Bovendien ging het arrest in tegen eerdere rechtspraak van het hof van beroep in Gent, dat een verkoop via sms wél rechtsgeldig achtte.

Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt Alexander De Croo de onduidelijkheid nu weg. "Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie."
 
Bron: HLN 28/3/2018

Een ingrijpende wijziging is de automatische beëindiging van de woninghuurovereenkomst bij het overlijden van de huurder. De verhuurder mag in dit geval de huurovereenkomst al beëindigd beschouwen indien de woning niet bewoond wordt door het gezin van de huurder en indien de huurprijs /lasten onbetaald zijn gebleven gedurende een termijn van twee maanden na het overlijden. De verhuurder kan de huurwaarborg laten vrijgeven in zijn voordeel ten belope van de hem verschuldigde bedragen, dit op éénzijdig verzoek. 

Bron: CIB Magazine december 2017

Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist. Er komt wel een extra korting van 5.600 euro voor bescheiden woningen.

Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet naast de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden woning' geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wilde dat graag veranderd zien en pleitte voor één tarief. Concreet zal nu iedereen 7 procent moeten betalen. Voor de kleinere huizen -die minder dan 200.000 euro kosten- is er wel een compensatie. Er komt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro, waardoor de registratierechten in dat geval onder het tarief van de 5 procent duiken.

"Zo veel mogelijk mensen de kans geven"
"We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen", zegt Tommelein. "Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug."

Met de verlaging van het standaardtarief van 10 naar 7 procent speelt het verouderde systeem met het kadastraal inkomen (KI) geen rol meer. Voor de 7 procent gelden eigenlijk dezelfde voorwaarden als voor het huidige zogenaamde abattement (de vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro van het aankoopbedrag). Het moet om de enige woning gaan en de koper moet binnen de twee jaar intrekken in de woonst.

Bijkomende korting voor bescheiden woning

Voor bescheiden woningen is er de bijkomende korting van 5.600 euro. Die geldt voor woningen met aankoopprijs tot 200.000 euro. De korting komt overeen met een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro. Voor woningen en appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Voor elke volgende woning of een ander vastgoed blijft het tarief 10 procent.

"Meeneembaarheid"

Voorts blijft het principe van de 'meeneembaarheid' voor de gezinswoning behouden. Wie al een woning heeft en een nieuwe koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. Het plafond van het bedrag blijft op 12.500 euro, wel nieuw is de indexering ervan. Het plafond was sinds de invoering in 2002 niet meer aangepast.

Minister-president Geert Bourgeois onderstreepte het belang van die meeneembaarheid: een eigen woning en de registratierechten hierop mogen geen rem zijn voor de arbeidsmobiliteit. De meeneembaarheid is ook belangrijk voor koppels die uit mekaar gaan. "Het is zeer belangrijk dat de meeneembaarheid er is voor mensen in echtscheiding", voegde de regeringsleider toe.

Energiezuinig

En dan de energie-ingrepen. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7 maar 6 procent registratierechten. Bij een bescheiden woning komt er een vrijstelling van 4.800 euro bij. Het gaat om een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie ... volledig vervangen wordt en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

De hervorming moet een streep trekken onder het systeem dat het KI hanteert. Dat KI geeft de huurwaarde van een woonst anno 1975 weer en is dus volledig achterhaald, aldus Tommelein. Een van de gekende gevolgen is dat bijvoorbeeld grotere huizen op het platteland na renovatie en verbouwing nog onder het klein beschrijf vallen, maar kleine appartementen in de stad niet.

Kadastraal inkomen

"We gaan naar een volledig nieuw systeem waarin het verouderde systeem van het kadastraal inkomen geen rol meer zal spelen", aldus minister Tommelein. "Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner KI, minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt", aldus Tommelein. "We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem."

"Met deze hervorming geven we meer kansen aan jonge mensen, singles en oudere mensen om een eigen woonst te kopen", verwees hij nog naar de appartementen, die in meer dan negen op de tien gevallen onder het groot beschrijf vallen. De nieuwe regeling van de registratierechten betekent ook een vereenvoudiging: "De huidige berekening is behoorlijk ingewikkeld, met een wirwar aan vrijstellingen en abattementen. Deze worden allemaal afgeschaft. Ons nieuw systeem is transparanter, de vrijstelling is voorbehouden voor de bescheiden gezinswoning."

Budgetneutraal

De ingreep is budgetneutraal, voegde Tommelein nog toe. Enerzijds zijn er wel de verlaagde registratierechten, maar anderzijds zullen woningen die vandaag onder het klein beschrijf vallen maar geen echte bescheiden woningen zijn (boven 200.000/220.000 euro), van 5 naar 7 procent gaan. Bescheiden woningen zullen met de korting zelfs minder dan 5 procent betalen, klinkt het.

De hervorming gaat nu voor advies naar de Woonraad, de SERV en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Het is de datum van de compromis die telt en die zal bepalen of de woning onder het oude dan wel het nieuwe systeem valt. 

N-VA tevreden

Jos Lantmeeters, Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA en Matthias Diependaele, fractieleider voor N-VA, reageren positief op de wijziging van de kooprechten. Lantmeeters: "Vooreerst realiseren we met het nieuwe tarief van 7 % een belastingverlaging. Het nieuwe systeem houdt ook een verregaande vereenvoudiging in. "Matthias Diependaele van zijn kant benadrukt dat de nieuwe regeling een stuk rechtvaardiger is dan het bestaande stelsel: “Het hopeloos verouderde K.I zal namelijk geen rol meer spelen bij de berekening van het tarief van de registratierechten." 

 

Bron: De Morgen 23 12 2017

Wat zie je bijvoorbeeld hier, op het rechtse dak ligt erg weinig sneeuw, op het linkse is de sneeuw blijven liggen. Dat wil zeggen dat het dak rechts niet goed is geïsoleerd en de ontsnappende warmte ervoor zorgt dat de sneeuw smelt. Het dak links is beter geïsoleerd (of de zolder wordt niet verwarmd, kan ook natuurlijk) en dus blijft de sneeuw liggen. Of de sneeuw blijft liggen heeft ook te maken met de oriëntatie en de zon, maar door het eigen dak eens te bekijken kan je nuttige informatie krijgen.

Dit dak bijvoorbeeld is  behoorlijk geïsoleerd, maar je kan zien dat er toch enkele koudebruggen zijn waar de warmte verloren gaat. Dus als je de kosten van een dure test met een warmtecamera wil vermijden, dan kan je deze dagen dank zij moeder natuur inzicht krijgen in de isolatiegraad van het dak.

(...)  (Bron :Lowimpactman)

Als het van Vlaamse parlementsleden Jelle Engelbosch (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) afhangt, komt er snel een verzekering die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze ongewild hun inkomen verliezen.

Vandaag bestaat er al dergelijke verzekering voor eigenaars die hun hypotheeklening niet meer kunnen betalen. Die verzekering betaalt tot 70% van je maandelijkse hypotheeklast bij onvrijwillig inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de verzekering en stelt hiervoor jaarlijks ruim 8,5 miljoen euro ter beschikking.

Gelijkere behandeling
Beide parlementsleden willen een gelijkere behandeling tussen kopers en huurders, en dus ook een dergelijk systeem voor huurders die op de dag dat ze een huurcontract afsluiten een duurzaam vaste job of zelfstandige activiteit hebben.

“Eigendomsverwerving blijft het beste appeltje voor de dorst maar we kunnen niet ontkennen dat eigendomsverwerving niet voor iedereen haalbaar is en dat de groep mensen die er bewust voor kiest om te blijven huren steeds groter wordt”, zegt Jelle Engelbosch (N-VA). “Daarom willen we de ondersteuning voor de koop- en huurmarkt wat dichter bij elkaar te brengen.”

Zekerheid
De conceptnota werd vorige week ingediend in het Vlaams Parlement. Binnenkort bespreken ze hun voorstel met minister Homans in de bevoegde commissie Wonen. Met de verzekeringssector is overleg gepland over de modaliteiten van deze verzekering.  

Het nieuwe systeem is belangrijk voor de huurder, maar ook voor de verhuurder. “Dergelijke verzekering biedt zekerheid voor verhuurders die vandaag nauwelijks over mogelijkheden tot risicospreiding beschikken”, zegt Jelle Engelbosch. 

Bron: Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch - CIB

De onroerende voorheffing bij de woninghuur valt steeds ten laste van de verhuurder-eigenaar. Maar onder bepaalde omstandigheden die afhangen van de gezinstoestand van de huurder kan de verhuurder genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing. De huurder kan deze vermindering dan aftrekken van de huurprijs. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? 

Het klopt dat de verhuurder- eigenaar onder bepaalde voorwaarden een vermindering van onroerende voorheffing kan krijgen. De huurder mag het bedrag van de vermindering dan aftrekken van de huurprijs. 

Het gaat over huurders van een woning in het Vlaams gewest die twee of meer kinderbijslag gerechtigde kinderen hebben of over gezinnen-huurders die één of meerdere gehandicapte personen tellen. 

De vermindering wordt niet automatisch aan de verhuurder -eigenaar toegekend. De huurder moet dit zelf éénmalig melden. Daarna zijn de gegevens bij de Vlaamse Belastingdienst gekend en wordt de vermindering jaarlijks automatisch toegekend aan de verhuurder, ook als de huurder in kwestie zou verhuizen. De huurder krijgt telkens bericht van het bedrag van de vermindering. 

Alle details zijn terug te vinden via www.vlaanderen.be>bouwen, wonen en energie>huren en verhuren>vermindering van onroerende voorheffing voor de huurders

Bron:BIV news magazine 2017-3

donderdag, 28 september 2017 13:39

Premie & subsidies Vlaanderen

Geschreven door

De Vlaamse overheid zet sterk in op BENOveren, het beter renoveren van uw woning. 

Er worden hier heel wat premies en subsidies ingezet maar voor de burger is het vaak niet evident om de juiste weg te vinden.

Op massaal verzoek hebben we dan ook beslist om de premies en subsidies waarvan Vlamingen gebruik kunnen maken te bundelen. 

Hiervoor hebben we de Premiegids ontwikkeld die elke Vlaming kosteloos kan aanvragen. 

Zo kan iedereen zich vrijblijvend informeren over steunmaatregelen, premies en voorwaarden.


Wat kan u terugvinden in deze gids ? 

  • Een overzicht van alle premies in Vlaanderen
  • De 5 BENOvatiestappen 
  • Een handig overzicht per product: vb. Alle premies voor isolatie of centrale verwarming
  • Handige links voor extra informatie

De Premiegids kan u aanvragen op uwgratisgids

 

Bron: info@kwotismail.com

 

 

Pagina 2 van 3