dinsdag, 18 oktober 2022 13:21

Beperking van de indexatie voor huurwoningen in Vlaanderen

Geschreven door
Het Vlaams Parlement heeft dan ook een nooddecreet goedgekeurd waarbij de huurindexatie voor bepaalde Vlaamse woningen zal worden bevroren vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023. Over welke woningen het gaat, leest u hieronder. 1. De indexering van de huurprijzen: basisprincipe In Vlaanderen (net als in Brussel en Wallonië) bestaat de mogelijkheid om de huur jaarlijks te indexeren, dit om de huur aan te passen aan de gezondheidsindex. De huur kan geïndexeerd worden op voorwaarde dat dit niet contractueel is uitgesloten en dient schriftelijk door de verhuurder te worden gevraagd aan de huurder. 2. Waarom is het nooddecreet er gekomen? Het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2018 bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. De optimalisatie van de energieprestaties waaronder zowel de dakisolatie en het dubbel glas onderdeel van zijn, zijn hierbij een vereiste. Met dit plan tracht de Vlaamse Regering de verhuurders te stimuleren om hun huurwoningen energiezuinig te maken. Zolang huurwoningen niet voldoen aan de gewenste energieprestatie, moeten deze woningen minstens betaalbaar blijven. 3. Op welke woningen en huurcontracten is de beperking van de indexatie van toepassing? Met het nooddecreet is er in Vlaanderen een beperking ingevoerd van de indexatie. Dit impliceert dat er niet zomaar meer voor elke huurwoning kan geïndexeerd worden. Opgelet, dit betreft enkel de woningen die bestemd zijn voor hoofdverblijf. Het betreft hier dus niet de studentenwoningen of de woningen tweede verblijf. 4. Wat houdt de beperking juist in? De huurindexatie is – gedurende de tijd van de maatregel – enkel nog mogelijk voor woningen die een EPC-label A+, A, B of C hebben. Wanneer de huurwoning een EPC-label heeft van D, zal de indexering van de huurprijzen worden beperkt tot de helft. Voor huurwoningen met een EPC-label E en F of waarvan het EPC-label onbekend is, is geen indexering mogelijk. EPC-Label Huurindexatie A+, A, B of C 100% D 50% E,F of onbekend 0% 5. Toepassing van de correctiefactor Om te vermijden dat de indexatie van de huurprijzen na 1 oktober 2023 te snel zou stijgen, werd er reeds in een tweede maatregel voorzien. Vanaf 1 oktober 2023 geldt er voor de woningen zonder EPC-label en voor woningen met een label D, E of F, een correctiefactor. Bij de berekening van de huurindexering zal de gestegen gezondheidsindex tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 niet in aanmerking genomen worden indien de verjaardag van de huurovereenkomst in deze periode valt. Stel dat u een huurovereenkomst hebt getekend op 1 november 2021. Zonder de correctiefactor zou de huurindexering het jaar nadien berekend worden op basis van het gezondheidsindexcijfer van oktober 2022 gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van oktober 2021. Door de correctiefactor zal er bij de berekening van de huurindexering het jaar nadien rekening worden gehouden met het gezondheidsindexcijfer van november 2021 gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van oktober 2020. 6. Is er terugwerkende kracht mogelijk? Een verzoek tot indexatie dat vanaf 1 oktober 2023 weer mogelijk zal zijn, kan niet terugwerken voor een periode van drie maanden. Dit is immers de periode dat het indexatieverbod (of toch de beperking op indexatie) geldt. Wanneer het EPC-label zou verbeteren tijdens de periode van 1 oktober 2022 en 30 september 2023, kan de verhuurder wel nog overgaan tot de indexatie van de huurprijs. Voor woningen die een EPC-label D bekomen tijdens deze periode, is het evenmin mogelijk om drie maanden terug te gaan in de tijd. Tijdens deze periode beschikte de woning immers nog niet over een gunstig EPC-label. 7. Wat met Brussel en Wallonië? In het Waals Gewest zijn er reeds verschillende scenario’s voorgesteld, maar zijn er verder nog geen beslissingen genomen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 14 oktober 2022 een ordonnantie van kracht die voorschrijft dat de huurprijzen van slecht geïsoleerde woningen twaalf maanden lang niet geïndexeerd mogen worden. Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt in vergelijking met het Vlaamse Gewest. Zo kan de verhuurder in Brussel voortaan de huurprijs slechts indexeren wanneer de huurovereenkomst is geregistreerd én als er een EPB-certificaat beschikbaar is en bij de precontractuele informatie ook aan de huurder (dus voor ondertekening van het contract) werd overgemaakt Daarnaast kan de verhuurder in Brussel slechts de indexering doorvoeren als de woning beschikt over een EPB-certificaat A, B, C of D. Bij een EPB-certificaat E kan de huurprijs slechts voor de helft geïndexeerd worden en voor F/G kan geen indexering gebeuren. EPB-Certificaat Huurindexatie A, B, C of D (mits registratie) 100% E (mits registratie) 50% F, G of onbekend en/of geen registratie 0% De normen liggen in Brussel dan ook lager dan in Vlaanderen waar voor een D-certificaat al maar de helft nog kan geïndexeerd worden en voor E al geen indexatie meer mogelijk is. Verschillend met Vlaanderen is dat er in Brussel in geen correctiefactor is voorzien. Wanneer deze maatregel – die voorlopig een duurtijd van 12 maanden kent (dus tot 13 oktober 2023) ten einde loopt, dan zal het prijsverschil in huur in Brussel opeens wel veel hoger zijn.
Onmiddellijke bevriezing huurprijs van woningen met energielabel E of F woensdag 5 oktober 2022 Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in zijn Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering van plan is de indexering van de huurprijzen te beperken. Dit omdat de stijgende inflatie ertoe leidt dat geïndexeerde huurprijzen gevoelig hoger liggen dan de huurprijzen van het jaar voordien. Voor de minder vermogende huishoudens, waar de huurders bovengemiddeld deel van uitmaken, zijn de oplopende (energie)prijzen en duurder wordende woonkosten dan ook extra belastend. Er werd besloten om haast te maken. Zaterdag werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement in spoedbehandeling een decreet goedgekeurd tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten. De maatregelen treden retroactief, op 1 oktober 2022 in werking. Gisteren werd het decreet gepubliceerd in het Staatsblad. Er werd gekozen voor de volgende regeling. De mogelijkheid tot indexatie van de huurprijzen wordt gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil uit het EPC van de huurwoning. De mogelijkheid blijft behouden voor de huurwoningen die een energiepeil A+, A, B of C hebben. Voor huurwoningen met energiepeil D wordt de indexeringsmogelijkheid gedurende één jaar beperkt tot 50%. Voor huurwoningen met energiepeil E of F en voor huurwoningen waarvan het EPC-label niet bekend is, wordt elke mogelijkheid tot indexering gedurende één jaar uitgesloten. Om te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt, wordt voor de woningen zonder EPC-label en voor woningen die over het label D, E of F beschikken, een tweede maatregel genomen. Die houdt in dat ter bescherming van de huurder rekening wordt gehouden met een correctiefactor. De huurprijs, indien ze geïndexeerd wordt, zal hier vanaf 1 oktober 2023 vermenigvuldigd mee moet worden. Concreet gaat het om de volgende correctiefactoren: voor de woningen met label E of F en voor de woningen die niet over een EPC-label beschikken, waarvan de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, bestaat de correctiefactor uit het resultaat van het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2023; voor de woningen met label E of F en voor de woningen die niet over een EPC-label beschikken, waarvan de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, bestaat de correctiefactor uit het resultaat van het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022; voor de woningen met label D waarvan de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, wordt de correctiefactor berekend op basis van de volgende formule: (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2023), te vermenigvuldigen met [1 + 50% x (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021-1)]; voor de woningen met label D waarvan de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, wordt de correctiefactor berekend op basis van de volgende formule: (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022), te vermenigvuldigen met [1 + 50% x (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021-1)]. Als het EPC-label verbetert of als een ‘goed’ EPC-label wordt verkregen, kan de verhuurder in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot indexatie conform de regels die in dit voorstel van decreet worden vastgesteld. Bron : BIV
Kom alles te weten over het asbestattest !! De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt eind 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn/gebruikt werden. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht. Wat is het asbestattest? Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. Meer informatie te verkrijgen op https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest
woensdag, 08 juni 2022 13:40

Conformiteitsattest huurwoningen - verplicht o niet ?

Geschreven door
Conformiteitsattest huurwoningen Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in Vlaanderen, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het aanvragen van een attest is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor huurwoningen ouder dan 40 jaar die een nieuwe inhuurname hebben. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat. Voorwaarden Je kan een conformiteitsattest aanvragen: voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn. Procedure Je kan het attest aanvragen bij Igean. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een woningcontroleur. Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor. Bedrag Het afleveren van een conformiteitsattest is gratis. Meer info Wanneer na het conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning teveel strafpunten heeft, kan een procedure ongeschikt - onbewoonbaar worden opgestart. Als de woning na de procedure ongeschikt of onbewoonbaar werd bevonden, zijn er niet alleen gevolgen voor de eigenaars / verhuurders maar ook voor de bewoner(s). Bron: gemeentebestuur https://www.malle.be/conformiteitsattest
Ik koop een pand dat verhuurd is. Waar moet ik rekening mee houden? Een huis of appartement dat wordt verhuurd, kan door de eigenaar ten alle tijden worden verkocht. De huurovereenkomst zal evenwel nooit automatisch eindigen bij de verkoop. Als nieuwe eigenaar neem je bij dergelijke aankoop immers ook de huurovereenkomst over. Met andere woorden: je neemt dezelfde rechten maar ook verplichtingen van de vorige eigenaar over. Koop je de woning als investering, dan kan je het lopende huurcontract niet zomaar beëindigen. Wil je het gekochte pand zelf gaan bewonen, dan kan je als nieuwe eigenaar de huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden stopzetten. Een kandidaat-koper informeert zich best op voorhand grondig bij de verkoper. Criterium 1 : looptijd van de huurovereenkomst De looptijd van de huurovereenkomst bepaalt in hoge mate de opzegmogelijkheden die de koper heeft. Wil je als nieuwe eigenaar de woning zelf bewonen dan kan je een huurovereenkomst van 9 jaar op elk ogenblik verbreken, zolang je een opzegtermijn van 6 maanden respecteert. Bij een huurovereenkomst van 3 jaar of minder kan dit niet en moet de nieuwe eigenaar de afgesproken termijn respecteren. Voor je aankoopt, is het sowieso aangewezen de huurovereenkomst na te kijken: het is immers mogelijk dat de vorige eigenaar afstand heeft gedaan van dit recht. Wil je als nieuwe eigenaar grote renovatiewerken uitvoeren, dan mag je de huurovereenkomst pas beëindigen op het einde van elke driejarige periode én met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Deze termijnen gelden alleen voor geregistreerde overeenkomsten. Criterium 2: heeft de huurovereenkomst al dan niet een vaste datum? Vaste datum Een huurovereenkomst met vaste datum wil zeggen dat men de datum van afsluiten met zekerheid kent. Dergelijke vaste datum kan bekomen worden : door de registratie van de huurovereenkomst; door een notariële akte; of vanaf de dag van het overlijden van één van de partijen die de huurovereenkomst ondertekend heeft. In principe dient elke huurovereenkomst geregistreerd te worden. Bijgevolg heeft het merendeel van de overeenkomsten een vaste datum. Een vaste datum die dateert voor de aankoop door de nieuwe eigenaar, garandeert aan de huurder dat zijn rechten en plichten zullen gerespecteerd worden in geval van opzeg. De overeenkomst blijft verder lopen na de verkoop van de woning. De nieuwe eigenaar neemt ook de huurovereenkomst over en krijgt dezelfde rechten en plichten als de vorige eigenaar-verhuurder. Hij moet de wettelijke opzegmogelijkheden en -termijnen naleven. Voor de huurder verandert er in beginsel niets. Geen vaste datum Sommige huurovereenkomsten hebben echter geen vaste datum. In dat geval gelden kortere opzegtermijnen in het nadeel van de huurder. De huurder heeft echter steeds het recht om de huurovereenkomst nog zelf te registreren zolang de nieuwe eigenaar-verhuurder geen opzeg heeft betekend. De huurder woont minstens 6 maanden in de woning en de huurovereenkomst heeft geen vaste datum voor het verlijden van de authentieke akte. De huurder geniet dezelfde bescherming alsof de huurovereenkomst wel geregistreerd was; de nieuwe eigenaar zal de huurovereenkomst enkel kunnen beëindigen, mits het naleven van de regels die van toepassing waren voor de vorige eigenaar. De wetgeving voorziet in het voordeel voor de nieuwe eigenaar-verhuurder evenwel een meer soepele opzegtermijn : deze dient slechts een opzegtermijn van 3 maanden te respecteren, als hij of diens familieleden de woning persoonlijk willen betrekken; als hij grondige verbouwingswerken wil uitvoeren – hij dient niet te wachten tot een driejarige periode is verstreken; of zonder motief, maar met betaling van een vergoeding. De huurder woont minder dan 6 maanden in de woning en de huurovereenkomst heeft geen vaste datum bij het verlijden van de authentieke akte. De koper kan de huurder onmiddellijk uit het pand zetten na het verlijden van de authentieke akte. De huurder dringt bijgevolg best aan op een schriftelijke huurovereenkomst en het bewijs dat de huurovereenkomst geregistreerd is. Een geschonken verhuurd pand Ook diegene die eigenaar wordt van een geschonken pand, moet de lopende huurovereenkomst naleven. Indien de nieuwe eigenaar een conformiteitsattest en een 9-jarige huurovereenkomst kan voorleggen komt hij in aanmerking voor verlaagde schenkingsrechten. Dit geldt ook wanneer de nieuwe eigenaar renovatiewerken laat uitvoeren voor een bedrag van minstens 10.000 euro. Hoe zit het met de plaatsbeschrijving ? Een plaatsbeschrijving beschrijft in welke staat een woning werd overgedragen en welke voorwerpen van de verhuurder mee verhuurd worden. Een kandidaat-koper vraagt deze best op voorhand op. Is er geen plaatsbeschrijving voorhanden, dan neemt de koper een risico. En de huurwaarborg? Bij de verkoop moet de waarborg worden overgedragen. Op het moment dat de huurder de woning verlaat, zal hij zich tot de nieuwe eigenaar richten voor vrijgave. Ten slotte nog dit : het is aangewezen, maar niet wettelijk verplicht, de huurder te verwittigen dat het pand te koop wordt gezet. De bezoekmomenten moeten worden vastgelegd wanneer ze niet in de huurovereenkomst worden opgenomen en na het verlijden van de authentieke akte zal de huurder de huurgelden aan de nieuwe eigenaar moeten overmaken. Het is best dat de huurder daar tijdig van op de hoogte is.
De notarisbarometer heeft cijfers voor 2021 bekendgemaakt. In tegenstelling tot wat velen aankondigden, hebben appartementen ook succes gehad, ook al was dat succes beperkter dan dat van huizen. Maar welk type appartement is het meest gewild op dit moment? In België kostte een appartement in 2021 gemiddelde 257.228 euro, een stijging met 2,3% exclusief inflatie ten opzichte van 2020. In absolute cijfers was dit een reële stijging met 6.000 euro. "We stellen vast dat vanaf maart 2020 (covid) de gemiddelde prijs van huizen sneller is gestegen dan de gemiddelde prijs van appartementen," merkt notaris Renaud Grégoire op. Per regio Op regionaal niveau was er in Wallonië geen belangrijke stijging van de prijzen van appartementen. Kopers betaalden er in 2021 gemiddeld 194.821 euro voor een appartement (evolutie exclusief inflatie van +0,6%, of 1.000 euro meer dan in 2020). In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde prijs van een appartement 262.414 euro. In Brussel is de prijs gestegen tot 284.488 euro. Welke soort appartement is het populairst? Vooral appartementen met één slaapkamer zijn in prijs gestegen: +8,2% ten opzichte van 2020. Vergeleken met 2019 is de prijs van appartementen met 3 slaapkamers echter het sterkst gestegen (+15,2%, exclusief inflatie). Een 2-slaapkamer appartement in ons land kost gemiddeld 57.000 euro meer (+28,4%) dan een 1-slaapkamer appartement. Een 3-slaapkamer appartement kost ongeveer 86.000 euro meer dan een 2-slaapkamer appartement (+33.4%). Bron: 14/01/2022 Vlan
vrijdag, 14 januari 2022 10:49

Top 5 goedkoopste gemeentes per regio

Geschreven door
Zijn er, na de algemene stijging van vastgoedprijzen, nog betaalbare gemeentes? Ja, maar ook daar laat de inflatie zich voelen… Dit zijn de goedkoopste gemeentes per regio. De prijzen voor elke gemeente zijn de mediaanprijzen per pand, alle types door elkaar, in het derde kwartaal 2021. Wallonië Het zal geen verrassing zijn dat je in Wallonië de goedkoopste gemeentes van het land vindt, ook al ligt de duurste provincie van het land (Waals-Brabant) daar. Volgens Statbel, het nationale bureau voor statistiek, “kenden de huizen in gesloten of halfopen bebouwing met een mediaanprijs van 170.000 euro een prijsstijging van 9% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Prijzen van huizen in open bebouwing kenden een prijstoename van 11,6% tot 280.000 euro. Appartementen werden met een meerprijs van 15.000 euro 9,7% duurder en kostten 170.000 euro". 1. Froidchapelle (Henegouwen) 37 verkochte panden, mediaanprijs van 82.000 euro 2. Hastière (provincie Namen) 46 verkochte panden, mediaanprijs van 93.000 euro 3. Tellin (Provincie Luxemburg) 17 verkochte panden, mediaanprijs van 94.200 euro 4. Colfontaine (Henegouwen) 67 verkochte panden, mediaanprijs van 107.500 euro 5. Viroinval (Provincie Namen) 22 verkochte panden, mediaanprijs van 110.000 euro Brussels hoofdstedelijk gewest Ook dit zal geen verrassing zijn: het Brussels hoofdstedelijk gewest is de duurste regio. “ Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 481.000 euro en werden 45.000 euro (+10,3%) duurder. Huizen in open bebouwing kenden een afname van 9,8% van de mediaanprijs en kostten 1.100.000 euro . Appartementen werden 20.000 euro duurder en kostten 250.000 euro, wat neerkomt op een prijstoename van 8,7%." 1. Sint-Jans-Molenbeek 20 verkochte panden, mediaanprijs van 315.000 euro 2. Anderlecht 58 verkochte panden, mediaanprijs van 317.000 euro 3. Ganshoren 17 verkochte panden, mediaanprijs van 365.000 euro 4. Sint-Agatha-Berchem 19 verkochte panden, mediaanprijs van 365.000 euro 5. Jette 22 verkochte panden, mediaanprijs van 394.500 euro Vlaanderen Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten daar 274.000 euro, een toename van 24.000 euro (+9,6%) ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Huizen in open bebouwing (380.000 euro) kenden een prijsstijging van 10,9% of 37.250 euro. De mediaanprijs van appartementen nam toe met 8,9% en klokte af op 225.000 euro. 1. Menen (West-Vlaanderen) 139 verkochte panden, mediaanprijs van 160.000 euro 2. Gingelom (Limburg) 35 verkochte panden, mediaanprijs van 175.000 euro 3. Wervik (West-Vlaanderen) 56 verkochte panden, mediaanprijs van 176.852 euro 4. Tongeren (Limburg) 94 verkochte panden, mediaanprijs van 199.000 euro 5. Ronse (Oost-Vlaanderen) 101 verkochte panden, mediaanprijs van 199.750 euro Bron: Vlan 01/ 2022
Eigenaars van vastgoed in het buitenland zullen volgend jaar voor het eerst een kadastraal inkomen moeten invullen in hun belastingsaangifte. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een onroerend goed in België of in het buitenland. Jiawei Luo Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg veroordeelde België al omdat Belgen die vastgoed verhuren in eigen land belast worden op basis van het kadastraal inkomen, terwijl dat voor landgenoten die in het buitenland verhuren gebeurt op basis van de reële huurinkomsten. Die laatsten liggen vaak een pak hoger. Om daar een mouw aan te passen, werkte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een systeem uit om ook voor buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen vast te leggen. Vanaf aanslagjaar 2022 wordt daarom het kadastraal inkomen gevraagd in de belastingsaangifte. De nieuwe regel geldt voor vastgoed in alle landen. Bron: Vlan 2021
vrijdag, 14 januari 2022 10:46

Vastgoed: Waar stijgen de prijzen het meest ?

Geschreven door
In de vastgoedwereld wordt het jaar traditioneel afgesloten met de statistieken van Statbel en de barometer van de notarissen. De trends zijn in beide gevallen identiek, maar de rapporten zijn complementair! De meest recente barometer van de notarissen geeft informatie over hoeveel de kopers in 2021 gemiddeld betaalden, alle soorten vastgoed samengenomen. En de gemiddelde prijs ligt in de buurt van 300.000 euro: 297.661 euro om precies te zijn! Net zoals Statbel ons had meegedeeld, heeft de pandemie een stevige boost gegeven aan de vastgoedmarkt, want de stijging bedraagt 7,5% ten opzichte van 2020! Op regionaal niveau zijn de huisprijzen het sterkst gestegen in Vlaanderen. Kopers van een huis betaalden gemiddeld 329.747 euro (+4,7%). In Wallonië lag de prijs veel lager met een gemiddelde van 222.634 euro (+3,7%). Waals-Brabant blijft de duurste provincie. Kopers betalen er gemiddeld 388.976 euro voor een huis. Huizen in Brussel blijven het duurst met een gemiddelde van 528.057 euro (+3,1%). Bron: Vlan 31/12/2021
woensdag, 12 januari 2022 10:43

Vastgoedprijzen in België

Geschreven door
Begin 2020 werd nog gevreesd voor een stagnatie of zelfs een daling van de vastgoedprijzen, maar het tegendeel is gebeurd: De prijzen zijn sterk gestegen. Soms lijkt het wel alsof die evolutie steeds sneller gaat en schier eindeloos is. Als bankier krijg je daarom wellicht geregeld de vraag van cliënten of het interessant kan zijn te beleggen in vastgoed. Om op die vraag een gefundeerd antwoord te kunnen geven bekijken we allereerst samen met onze expert ter zake, Steven Trypsteen van ING België, welke factoren de prijszetting op de vastgoedmarkt in het algemeen beïnvloeden. Op basis daarvan proberen we dan een inschatting te maken van de huidige situatie : staat er echt geen rem op de vastgoedprijzen of hebben we te maken met een gevaarlijk oververhitte markt? Hoe kunnen we onze cliënten in deze omstandigheden zo goed mogelijk adviseren. Factoren die de vastgoedprijs beïnvloeden Academisch onderzoek toont aan dat de lange termijn evolutie van de vastgoedprijzen op macro economisch niveau verklaard kan worden door de evolutie van het inkomen, de fiscaliteit en de situatie op de hypotheekmarkt. Indien het inkomen groeit, dan stijgt uiteraard de capaciteit om een hogere lening terug te betalen, de ontleningscapaciteit neemt dus toe. Omdat mensen meer kunnen lenen, worden de vastgoedprijzen omhoog geduwd. Hetzelfde geldt bij fiscale regels die woningaankopen stimuleren. Omdat het woningaanbod niet meteen toeneemt wanneer de vraag naar woningen stijgt, gaan de prijzen de hoogte in. Het is immers moeilijk om het woningaanbod snel uit te breiden, want bouwgrond is schaars en het verkrijgen van een vergunning kost tijd. Tenslotte beïnvloedt de hypotheekmarkt uiteraard ook de ontleningscapaciteit. De hypotheekrente speelt in het bijzonder een belangrijke rol. Indien de rente van 3% naar 2% zakt, terwijl de afbetalingslast constant blijft, dan stijgt de ontleningscapaciteit bij een hypotheek met een looptijd van 20 jaar met bijna 10%. Dit betekent dat kopers 10% meer kunnen lenen en zo dus opnieuw opwaartse druk geven op de vastgoedprijzen. Naast de lange termijn determinanten zijn er ook factoren die de vastgoedprijs op korte termijn beïnvloeden. Het consumentenvertrouwen en het vertrouwen in vastgoed zijn belangrijke determinanten. Maar ook het rendement op alternatieve investeringen speelt een rol. Indien de obligatierendementen laag zijn, zoals dat vandaag het geval is, gaan investeerders op zoek naar alternatieve beleggingen. Vastgoed is dan vaak een alternatief. De extra vraag naar woningen door investeerders heeft een opwaarts prijseffect. Verwachtingen voor 2022 In 2020 en 2021 zijn de vastgoedprijzen fel gestegen. De inkomens werden beschermd door de overheid, terwijl de rente wat zakte. Daarbovenop komt ook nog dat het belang van de woning bij Belgen vandaag groter is dan vóór de coronacrisis. Een ING-enquête toont bijvoorbeeld aan dat 35% van de Belgen buitenruimte en bijna 20% een goede kwaliteit van de woning vandaag belangrijker vinden. Dit impliceert dat de Belgen bereid zijn om meer te betalen voor een woning, wat uiteraard de prijzen omhoog duwt. Voor 2022 verwachten we echter dat de prijsgroei zal afzwakken. We verwachten dat de rente stabiel zal blijven of lichtjes omhoog zal gaan, wat de ontleningscapaciteit niet zal doen groeien. Bovendien verwachten we niet dat het belang van de woning in 2022 evenveel zal groeien als in 2020 en 2021. We houden zelfs rekening met een scenario dat het belang van de woning opnieuw naar pre-corona niveaus zal evolueren. Mensen zullen immers weer meer op restaurant en op reis kunnen. Wanneer zullen huizen weer wat betaalbaarder worden? Door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen twee jaar, komt de discussie over de betaalbaarheid uiteraard weer opduiken. Volgens de Nationale Bank van België is het percentage van Belgen tussen de 21 en 35 jaar dat een hypotheeklening aangaat niet verminderd de voorbije jaren. Dit impliceert dat de toegang van jongeren tot de woningmarkt niet gedaald is. Geschreven door Steven Trypsteen, economiste chez ING België, 06/12/2021 • Private Banking & Asset management Toch lijken de Belgen het anders te percipiëren. Een ING-enquête toont aan dat 72% van de Belgen denkt dat jongeren het de komende drie jaar moeilijker zullen hebben om eigenaar te worden. De ING betaalbaarheidsindex wijst ook op een lichte daling van de betaalbaarheid. De steun van ouders of grootouders was al belangrijk voor de coronacrisis en dat is vandaag nog iets meer het geval. We voorzien geen daling van de vastgoedprijzen in de komende jaren, en daarom zal de betaalbaarheid een heikel punt blijven.
Pagina 1 van 5